“Landscape photography is the supreme test of the photographer - and often the supreme disappointment."

Ansel Adams .

Palác Topkapi

Palác Topkapi byl politickým a symbolickým centrem osmanské říše po celá čtyři staletí. Zůstal jím až do roku 1853, kdy se sultán Abdülmecid I. přesunul s celou svou družinou do nově vybudovaného paláce Dolmabahce.

Originální název paláce je Topkapı Sarayı nebo jen Nový palác. Postaven byl v letech 1459 až 1465 a měl sloužit jako sídlo nového osmanského panovníka. Topkapi palác ale nebyl prvním osmanským palácem v Istanbulu. Mehmet Dobyvatel nechal postavit tzv. Starý palác, který se nacházel na území dnešní istanbulské univerzity. 

V souladu s islámskou tradicí jsou budovy uspořádány kolem řady nádvoří. Stejné uspořádání můžeme vidět v Alhambře v Granadě či Mogul paláci v Indii. I když návštěvník může vidět určitou neuspořádanost, je poskládání budov velmi promyšlené a logické.

První nádvoří

První nádvoří je spojnicí paláce s Istanbulem. V minulosti zde sídlili janičáři a sultánovy elitní sbory. Byla zde mincovna a dnes zde stojí Archeologické muzeum a Fajánsový pavilon. Muzeum je plné antických soch, třpytivých sarkofágů, turecké keramiky a dalších pokladů ze všech koutů bývalé osmanské říše

Druhé nádvoří

Do druhého nádvoří se vchází branou Bab-üs Selâm nebo též Ortakapi (česky Brána pozdravů nebo Brána spasení). Na druhém nádvoří se konaly ceremoniály při přijímání cizích velvyslanců za přítomnosti hodnostářů osmanské říše, janičářů a palácové gardy. Na nádvoří vpravo se pod střechami, s desítkami komínů, ukrývají kuchyně, kde se vařilo pro všechny obyvatele paláce.Na protilehlé straně nádvoří je Kubbealti - místnost, kde zasedal díván (říšská rada). Hned vedle zasedací místnosti dívánu je vstup do harému, samostatné a oddělené části paláce, jehož budovy sousedí s druhým i třetím nádvořím. Na druhé nádvoří směl na koni vjet pouze samotný sultán a jeho matka. Všichni ostatní, včetně velkovezíra, museli z koně sesednout a již samotnou branou projít pěšky.

Třetí nádvoří

Na třetí nádvoří se vstupuje branou Blaženosti z 15. století. Toto nádvoří užíval užíval sultán pro svůj každodenní život, který trávil mimo harém. Zde sultán očekával říšskou radu a vyslance a návštěvníky ze západních zemí. Dále se zde nacházela palácová škola, která připravovala na vysoké státní úředníky, jako velkovezíra a vyšší státní úředníky. Do školy byly přijímaní podle tří kritérií: nesměl být Turek, musel být sirotek a žádný z jeho příbuzných nesměl pracovat v paláci. Tím se zamezilo vzniku šlechty.

Čtvrté nádvoří

Čtvrté nádvoří je známo jako Imperial Sofa (Dördüncü Avlu nebo Sofa-ı Hümâyûn). Toto nádvoří bylo přístupné jenom samotnému sultánovi a jeho nejbližší rodině. Toto nádvoří se skládá několika pavilonů, kiosků (Kösk), zahrad a teras. Jedním z nejznámějších je Pavilon Mecidiye Köskü, který byl postaven až roku 1861 podle evropských vzorů. Západně od PavilonuMecidiye se nacházela rezidence sultánova osobního lékaře. Není bez zajímavosti, že jím musel být bezpodmínečně Žid. 

  • No Comments